ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
ХАР БОРОО
16:00
19:45
21:30
Амьдрал
10:00
13:55
17:45
Monkey King 3
11:55
Маш Нууц-2: Байтаг Богд
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
ХАР БОРОО
16:00
19:45
21:30
Амьдрал
10:00
13:55
17:45
Monkey King 3
11:55
Маш Нууц-2: Байтаг Богд
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
ТУН УДАХГҮЙ
Сэтгэлийн анир
Bad Samaritan
STRANGERS : PREY AT NIGHT
Jim Button & Luke
Сэтгэлийн анир
Bad Samaritan
STRANGERS : PREY AT NIGHT
Jim Button & Luke
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮