ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
ЦАСАН ХАТАН 4
11:00
14:10
2000
17:20
19:20
21:20
СОЁЛЫН ДОВТОЛГОО
12:30
15:40
ТЭНГЭРЭЭС БУУСАН ОД
12:15
16:00
18:00
20:00
22:00
БУЦААГҮЙ АМЛАЛТ
10:30
14:15
ЦАСАН ХАТАН 4
11:00
14:10
2000
17:20
19:20
21:20
СОЁЛЫН ДОВТОЛГОО
12:30
15:40
ТЭНГЭРЭЭС БУУСАН ОД
12:15
16:00
18:00
20:00
22:00
БУЦААГҮЙ АМЛАЛТ
10:30
14:15
ТУН УДАХГҮЙ
They Sing Up On The Hill
HELLBOY
They Sing Up On The Hill
HELLBOY
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮