ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
TAG ALONG 2
12:00
15:25
SICARIO 2: SOLDADO
11:50
15:55
HOTEL TRANSYLVANIA 3
10:00
14:05
18:10
20:20
21:50
ЭРЭГТЭЙ ОХИН
10:30
13:55
17:20
18:50
20:20
21:50
TAG ALONG 2
12:00
15:25
SICARIO 2: SOLDADO
11:50
15:55
HOTEL TRANSYLVANIA 3
10:00
14:05
18:10
20:20
21:50
ЭРЭГТЭЙ ОХИН
10:30
13:55
17:20
18:50
20:20
21:50
ТУН УДАХГҮЙ
2018.07.27
2018.08.17
2018.10.12
2018.09.21
2018.08.03
2018.08.31
2018.07.31
2018.07.27
2018.08.17
2018.10.12
2018.09.21
2018.08.03
2018.08.31
2018.07.31
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮