ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
THE LITTLE MERMAID
15:20
VENOM
11:45
17:35
MONGOLIAN CONNECTION
10:30
12:55
17:00
19:20
21:40
ОНЦГОЙ ДААЛГАВАР
10:00
15:50
21:40
НИНЖИН СЭТГЭЛ
13:50
19:40
THE LITTLE MERMAID
15:20
VENOM
11:45
17:35
MONGOLIAN CONNECTION
10:30
12:55
17:00
19:20
21:40
ОНЦГОЙ ДААЛГАВАР
10:00
15:50
21:40
НИНЖИН СЭТГЭЛ
13:50
19:40
ТУН УДАХГҮЙ
2018.11.21
2019.02…
2018.11.21
2019.02…
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮