ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Яллагч
12:10
15:55
19:40
21:45
Oрк
14:30
16:15
18:00
19:45
21:30
Tакси-2
10:30
14:15
18:00
Пороро
10:30
11:50
13:10
Яллагч
12:10
15:55
19:40
21:45
Oрк
14:30
16:15
18:00
19:45
21:30
Tакси-2
10:30
14:15
18:00
Пороро
10:30
11:50
13:10
ТУН УДАХГҮЙ
2018.08.03
2018.09.21
2018.06.21
2018.08.03
2018.08.03
2018.06.28
2018.08.03
2018.09.21
2018.06.21
2018.08.03
2018.08.03
2018.06.28
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮