ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Яллагч
15:45
19:35
21:40
Oрк
10:30
12:15
14:00
17:50
Tакси-2
10:00
11:40
13:20
15:00
18:25
20:05
Terminal
16:40
21:45
Яллагч
15:45
19:35
21:40
Oрк
10:30
12:15
14:00
17:50
Tакси-2
10:00
11:40
13:20
15:00
18:25
20:05
Terminal
16:40
21:45
ТУН УДАХГҮЙ
Jim Button & Luke
SICARIO 2 SOLDADO
Jim Button & Luke
SICARIO 2 SOLDADO
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮